جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی

جمع آوری الکترونیک و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس قوانین و مقرارات استانی

به دلیل اینکه قوانین و مقررات این اداره کل به صورت مصوب از وزاتخانه دریافت می‌شود این آیتم به تحلیل نظر سنجی از جشنواره ها و برنامه های اجرایی تغییر یافته و جایگزین می شود.