راهنمای مراجعینشناسه خدمات

 

شناسه خدمت

عنوان خدمت

بستر ارائه خدمت

n

١٧٠٢١٢٨٤٠٠٠

صدور مجوز برگزاری جشنواره ها، نمایشگاه ها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

 

pag

١٧٠٢١٢٨٤١٠٠

صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری

internet

pag

١٧٠٢١٢٨٤١٠١

صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٤١٠٢

صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٤١٠٣    

صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی 

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٤١٠٤

صدور مجوز برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای   

 internet

 pag

 

١٧٠٤١٢٨٥٠٠٠

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی

 internet

 n

 

١٧٠٢١٢٨٦٠٠٠

صدور مجوز نشر و چاپ کتاب (مکتوب و دیجیتال)

 

pag

١٧٠٢١٢٨٦١٠٠

پروانة نشر

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٦١٠١

صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٦١٠٢

صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول)

 internet

pag

١٣٠١١٢٨٦١٠٣ 

صدور مجوز app store ها

 internet

 n

 

١٧٠٢١٢٨٧٠٠٠

صدور مجوز ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک

 

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٠

صدور مجوز ورود و خروج کتاب

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠١

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٢

صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٣  

صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٤

صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٥

صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع)

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٦

صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٧

صدور مجوز خروج  فیلم از کشور

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٧١٠٨

صدور مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

 internet

 n

 

١٣٠١١٢٨٨٠٠٠

پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای وابسته

 

pag

١٣٠١١٢٨٨١٠٠

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

 internet

pag

١٣٠١١٢٨٨١٠١

صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

 internet

pag

١٧٠٣١٢٨٨١٠٢

صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

internet 

pag

١٧٠٣١٢٨٨١٠٣  

صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

internet 

pag

١٧٠٣١٢٨٨١٠٤

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

internet 

 n

 

١٧٠٢١٢٨٩٠٠٠

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب

 

pag

١٧٠٢١٢٨٩١٠٠

صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٩١٠١

صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

 internet

pag

١٧٠٢١٢٨٩١٠٢

صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

 internet

 n

 

١٧٠٣١٢٩٠٠٠٠

صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی خارجی

 

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠٠

صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

 internet

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠١

صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

 internet

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠٢

صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی)

 internet

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠٣

صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)

 internet

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠٤

صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

 internet

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠٥

صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

 internet

pag

١٧٠٣١٢٩٠١٠٦

صدور مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

 internet

 n

 

١٧٠٢١٢٩١٠٠٠

صدور پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

 

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٠

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠١

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٢

صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٣

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٤

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٥

صدور مجوز طرح های تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٦

صدور مجوز طرح های تبلیغاتی کالاها و خدمات

 enternet

pag

١٧٠٢١٢٩١١٠٧

صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

 internet

 n

 

١٧٠٢١٢٩٢٠٠٠

صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری

 

 pag

١٧٠٢١٢٩٢١٠٠

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

enternet

pag 

١٧٠٢١٢٩٢١٠١

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

 enternet

pag 

١٧٠٢١٢٩٢١٠٢

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

 enternet

pag 

١٧٠٣١٢٩٢١٠٣

صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

 enternet

 n

 

١٣٠١١٢٩٣٠٠٠

صدور پروانه نمایندگی توزیع و فروش نشریات

 

 

pag 

١٧٠٢١٢٩٣١٠٠

صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٣١٠١

صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٢٩٤٠٠٠

ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٢٩٥٠٠٠

صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی  و خبرنگاری

 internet

 n

 

١٧٠٢١٢٩٦٠٠٠

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

 

pag 

١٧٠٢١٢٩٦١٠٠

صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

 internet

pag

١٧٠٢١٢٩٦١٠١

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

 internet

 pag

 

١٨٠٨١٢٩٧٠٠٠

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک  مطبوعاتی

 internet

 n

 

١٧٠٣١٢٩٨٠٠٠

صدور پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

 

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٠

صدور پروانة ساخت فیلم سینمایی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠١

صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٢

صدور پروانة مالکیت فیلم سینمایی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٣

صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٤

صدور پروانة نمایش فیلم سینمایی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٥

صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٦

صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٨١٠٧

صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه  شبکة نمایش خانگی

 internet

n

 

١٣٠١١٢٩٩٠٠٠

صدور مجوز تاسیس مرکز، موسسه، کانون و انجمن فرهنگی وهنری

 

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠٠

صدور مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠١

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠٢

صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠٣

صدور مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠٤

صدور مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠٥

صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

internet 

pag 

١٧٠٢١٢٩٩١٠٦

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١٠٧

صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٩١٠٨

صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٩١٠٩

صدور مجوز انتشار آثار صوتی

 internet

pag 

١٧٠٣١٢٩٩١١٠

صدور مجوز انتشار کتاب گویا

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١١١

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١١٢

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

 internet

pag 

١٧٠٤١٢٩٩١١٣

صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

 internet

pag 

١٧٠٤١٢٩٩١١٤

صدور مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

 internet

pag 

١٧٠٤١٢٩٩١١٥

صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١١٦

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

 internet

pag 

١٣٠١١٢٩٩١١٧

صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

 internet

 n

 

١٧٠٣١٣٠٠٠٠٠

صدور پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن سینما

 

pag 

١٥٠٢١٣٠٠١٠٠

صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی

internet

pag 

١٧٠٣١٣٠٠١٠١

صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم

 internet

pag 

١٣٠١١٣٠٠١٠٢

صدور کارت مدیریت سینماها

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٣٠١٠٠٠

صدور مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره

 internet

n

 

١٨٠٨١٣٠٢٠٠٠

صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

 

pag 

١٨٠٨١٣٠٢١٠٠

صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

 internet

pag 

١٨٠٥١٣٠٢١٠١

صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

 internet

 n

 

١٧٠٢١٣٠٣٠٠٠

صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی

 

pag 

١٧٠٢١٣٠٣١٠٠

صدور مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

 internet

pag 

١٧٠٢١٣٠٣١٠١

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از ٥٠٠ نفر

 internet

pag

١٧٠٢١٣٠٣١٠٢

صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از ٥٠٠ نفر

 internet

pag 

١٧٠٢١٣٠٣١٠٣

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از ٥٠٠ نفر

 internet

pag 

١٧٠٢١٣٠٣١٠٤

صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از ٥٠٠ نفر

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٣٠٤٠٠٠

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم  و نشانه ها

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٣٠٥٠٠٠

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

 internet

 n

 

١٧٠٢١٣٠٦٠٠٠

صدور پروانه اجرای نمایش

 

pag 

١٧٠٢١٣٠٦١٠٠

صدور پروانه اجرای نمایش های صحنه ای، تعزیه و خیابانی

 internet

pag 

١٧٠٢١٣٠٦١٠١

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

 internet

pag 

١٧٠٢١٣٠٦١٠٢

صدور پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

 internet

 pag

 

١٨٠٥١٣٠٧٠٠٠

صدور مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد

 internet

 n

 

١٨٠٨١٣٠٨٠٠٠

صدور مجوز فعالیت آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایشی و سنتی

 

pag 

١٨٠٨١٣٠٨١٠٠

صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

 internet

pag 

١٨٠٨١٣٠٨١٠١

صدور مجوز آموزشگاه آزاد  هنری -نمایشی، تجسمی

 internet

pag 

١٣٠١١٣٠٨١٠٢

صدور کارت صلاحیت تدریس

 internet

 pag

 

١٧٠٣١٣٠٩٠٠٠

ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

 internet

 n

 

١٧٠٢١٣١٠٠٠٠

صدور مجوز فعالیت های فرهنگی دیجیتال

 

pag

١٧٠٢١٣١٠١٠٠

صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی

 internet

pag 

١٧٠٢١٣١٠١٠١

صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی

 internet

pag 

١٧٠٢١٣١٠١٠٢

صدور مجوز تکثیر نرم افزار فرهنگی

 internet

pag 

١٣٠١١٣١٠١٠٣

صدور مجوز کارخانجات تکثیر

 internet

pag 

١٧٠٣١٣١٠١٠٤

صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه

 internet

pag 

١٧٠٢١٣١٠١٠٥

صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل

 internet

pag 

١٧٠٢١٣١٠١٠٦

صدور مجوز آهنگ های پیشواز

 internet

pag 

١٧٠٣١٣١٠١٠٧

صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند

 internet

pag 

١٧٠٣١٣١٠١٠٨

صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین

 internet

pag 

١٧٠٢١٣١٠١٠٩

صدور مجوز بازی سرا ها و کافی نت ها

 internet

 pag

 

١٧٠٣١٣١١٠٠٠

صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی)

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٣١٢٠٠٠

صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی

 internet

 pag

 

١٧٠٢١٣١٣٠٠٠

حمایت های متمرکز فرهنگی

 internet


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸