میز خدمت (راهنمای مراجعین)گلوگاه‌های فساد و نقاط آسیب پذیر