عین القضات همدانی

عین القضات همدانی

۱۳ تیر ۱۳۹۱

ابوالمعالی عبدالله بن محمد همدانی عارف کبیر که در سال 492 در همدان به دنیا آمد. نیاکان وی که از شهر میانه به همدان آمده بودند جملگی مسند قضاوت داشته اند و هریک نیز به عللی در همدان به شهادت رسیدند.

عین القضات در مسلک عرفانی خویش از طریق شیخ برکه به باباطاهر می پیوندد. مشهورترین استاد عرفانی عین القضات خواجه احمد غزالی برادر ابو حامد محمد غزالی که به قول قاضی پرده حیرت را از صورت واقعه بر می دارد از پیروان او عزیز الدین مستوفی و کامل الوله می باشند.
داستان شهادت عین القضات بسیار غم انگیز است قاضی با سلاطین جور سر سازش نداشت و در نوشته های خود بر آن ها می تاخت و نیز علمای سوء وابسته به سلاطین سلجوقی همواره او را مورد آزار و اذیت و آماج تهمتها قرار می دادند از جمله آن که قاضی معتقد به حلول است و دعوی احیاء و امامت می کند. در پی این اتهامات بی اساس وی را گرفته و به مرکز خلافت عباسی در بغداد فرستادند. 6 ماه در زندان بغداد در بند بود و عاقبت به تحریک وزیر بدنام سلجوقی ابوالقاسم درگزینی به همدان فرستاده شد و در سال 525 هجری قمری بر در مدرسه اش در همدان او را به شهادت رساندند. از این رو او را بعد از حلاج " شهید ثانی " اهل عرفان نامیدند.
آثار عین القضات عبارتند از : زبده الحقایق ، تمهیدات ،مکتوبات ، شکوی الغریب ( در زندان نوشته شد) ، اگر چه عین القضات در جوان سالی شهید شد و لیکن آثار وی نشانگر نبوغ و استعداد شگرف اوست . در تجلیل از مقام عرفانی او گفته اند : عین القضات همدانی نماینده یک فرهنگ است و برای تمدن اسلامی ایران کفایت از غیر تواند کرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

عین القضات همدانی
عین القضات همدانی
عین القضات در مسلک عرفانی خویش از طریق شیخ برکه به باباطاهر می پیوندد. مشهورترین استاد عرفانی عین القضات خواجه احمد غزالی برادر ابو حامد محمد غزالی که به قول قاضی پرده حیرت را از صورت واقعه بر می دارد از پیروان او عزیز الدین مستوفی و کامل الوله می باشند.
داستان شهادت عین القضات بسیار غم انگیز است قاضی با سلاطین جور سر سازش نداشت و در نوشته های خود بر آن ها می تاخت و نیز علمای سوء وابسته به سلاطین سلجوقی همواره او را مورد آزار و اذیت و آماج تهمتها قرار می دادند از جمله آن که قاضی معتقد به حلول است و دعوی احیاء و امامت می کند. در پی این اتهامات بی اساس وی را گرفته و به مرکز خلافت عباسی در بغداد فرستادند. 6 ماه در زندان بغداد در بند بود و عاقبت به تحریک وزیر بدنام سلجوقی ابوالقاسم درگزینی به همدان فرستاده شد و در سال 525 هجری قمری بر در مدرسه اش در همدان او را به شهادت رساندند. از این رو او را بعد از حلاج " شهید ثانی " اهل عرفان نامیدند.
آثار عین القضات عبارتند از : زبده الحقایق ، تمهیدات ،مکتوبات ، شکوی الغریب ( در زندان نوشته شد) ، اگر چه عین القضات در جوان سالی شهید شد و لیکن آثار وی نشانگر نبوغ و استعداد شگرف اوست . در تجلیل از مقام عرفانی او گفته اند : عین القضات همدانی نماینده یک فرهنگ است و برای تمدن اسلامی ایران کفایت از غیر تواند کرد.