باباطاهر همدانی

باباطاهر همدانی

۱۳ تیر ۱۳۹۱

باباطاهر همدانی از عرفایی است که در نیمه دوم سده چهار و نیمه اول سده پنجم از دوره حکومت دیلمیان و نیز استیلای کردها بر ولایت جبال ایران می زیست .

 باباطاهر را عارف ولی و شاعر می نامند و لقب بابا نیز اسم تخفیفی است مانند شیخ و پیر و استاد که به زاهدان ، اولیاء و عارفان نسبت می داده اند. سلسله عرفای سرزمین جبال ایران مانند عین القضات همدانی به او می پیوندد. باباطاهر را راس الفی نامیده و اور را جزء ملائک ادواری که هر هزاره ظهور می کنند می دانند. . ترانه های باباطاهر به گویش فهلوی ، لری و کردی همدان بوده و به آن ها چارواره نیز می گویند.
در باب خانواده و تبار باباطاهر گویش و لهجه و نیز تاریخ دقیق تولد و وفات او هیچ سند معتبری در دست نیست . تنها سند تاریخی و چنان که معروف است کهن ترین اشاره راجع به باباطاهر همدانی در باب ملاقات باباطاهر با طغرل بیگ سلجوقی است.
وجود بابا در چنان هاله ای از قدس و کرامات مستور گردیده که شناخت حقیقت حال وی را بسیار دشوار کرده است .
این عارف فرزانه سرانجام در سال 450 هجری قمری وفات یافت.
تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

باباطاهر همدانی
باباطاهر همدانی
 باباطاهر را عارف ولی و شاعر می نامند و لقب بابا نیز اسم تخفیفی است مانند شیخ و پیر و استاد که به زاهدان ، اولیاء و عارفان نسبت می داده اند. سلسله عرفای سرزمین جبال ایران مانند عین القضات همدانی به او می پیوندد. باباطاهر را راس الفی نامیده و اور را جزء ملائک ادواری که هر هزاره ظهور می کنند می دانند. . ترانه های باباطاهر به گویش فهلوی ، لری و کردی همدان بوده و به آن ها چارواره نیز می گویند.
در باب خانواده و تبار باباطاهر گویش و لهجه و نیز تاریخ دقیق تولد و وفات او هیچ سند معتبری در دست نیست . تنها سند تاریخی و چنان که معروف است کهن ترین اشاره راجع به باباطاهر همدانی در باب ملاقات باباطاهر با طغرل بیگ سلجوقی است.
وجود بابا در چنان هاله ای از قدس و کرامات مستور گردیده که شناخت حقیقت حال وی را بسیار دشوار کرده است .
این عارف فرزانه سرانجام در سال 450 هجری قمری وفات یافت.