ابوعلی سینا

ابوعلی سینا

۱۳ تیر ۱۳۹۱

حجه الحق شیخ الرئیس شرف الملک ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا فیلسوف و متفکر بزرگ و طبیب و دانشمند عالیقدر از بزرگترین حکما و اطبای اسلامی و از دانشمندان بزرگ جهان است

 بنا بر آنچه خود در شرح احوالش نگاشته پدرش عبدالله از اهل بلخ و از عمال دولت سامانی بوده که در زمان فرمانروایی نوح بن منصور 366- 387 به بخارا منتقل و عامل خورمیثین از قراء بخارا گردیده است و هم در بخاراست که ابوعلی فراگرفتن قرآن و ادب و فقه و علوم ریاضی را مشغول می شود تا این که چندی بعد قیلسوف و دانشمند مشهور ابو عبدالله ثابتی به بخارا می آیدو بنا به خواهش عبدالله پدرابوعلی در منزل آن ها سکنی می گزینند ابوعلی در نزد او قسمتی از کتب منطق و اقلیدس و مجسطی و دیگر علوم را با مطالعه شخصی فرا می گیرد. سپس مطالعات خود را در علوم الهی و طبیعی و طب و ریاضیات ادامه داده تا در همه این علوم تبحر کافی یافت.
آثار حکیم در فنون مختلف منطق ، طب ، طبیعیات ،ریاضیات ، نجوم ، الهیات، علم النفس، خلقیات ،سیاست ، تصوف ، تفسیر قرۀن و غیره که جمعا 238 کتاب و رساله و نامه را به فارسی و عربی برشمرده اند. سرانجام این حکیم فرزانه در سال 428 که همراه علاءالدوله عازم همدان می باشد بیمار شده و هم در بین راه دار فانی را وداع می گوید.
تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
 بنا بر آنچه خود در شرح احوالش نگاشته پدرش عبدالله از اهل بلخ و از عمال دولت سامانی بوده که در زمان فرمانروایی نوح بن منصور 366- 387 به بخارا منتقل و عامل خورمیثین از قراء بخارا گردیده است و هم در بخاراست که ابوعلی فراگرفتن قرآن و ادب و فقه و علوم ریاضی را مشغول می شود تا این که چندی بعد قیلسوف و دانشمند مشهور ابو عبدالله ثابتی به بخارا می آیدو بنا به خواهش عبدالله پدرابوعلی در منزل آن ها سکنی می گزینند ابوعلی در نزد او قسمتی از کتب منطق و اقلیدس و مجسطی و دیگر علوم را با مطالعه شخصی فرا می گیرد. سپس مطالعات خود را در علوم الهی و طبیعی و طب و ریاضیات ادامه داده تا در همه این علوم تبحر کافی یافت.
آثار حکیم در فنون مختلف منطق ، طب ، طبیعیات ،ریاضیات ، نجوم ، الهیات، علم النفس، خلقیات ،سیاست ، تصوف ، تفسیر قرۀن و غیره که جمعا 238 کتاب و رساله و نامه را به فارسی و عربی برشمرده اند. سرانجام این حکیم فرزانه در سال 428 که همراه علاءالدوله عازم همدان می باشد بیمار شده و هم در بین راه دار فانی را وداع می گوید.