مهرداد هوشمند

مهرداد

هوشمند

۲۲ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نویسندگی،تألیف و ترجمه

تآلیفات و ترجمه :

فرهنگ جامعه شناسی (1389)

فرهنگ علوم اجتماعی(1384)

جامعه شناسی تعامل انسان ها (1388)

راهنمای زبان تخصصی متون علوم اجتماعی 1(1385)

راهنمای زبان تخصصی متون علوم اجتماعی 2(1385)

مبانی جامعه شناسی

 

عناوین و جوایز :

دبیر نمونه استانی در آموزش و پرورش (1378)

پژوهشگر برگزیده استان توسط دانشگاه بوعلی سینا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان (1381)

دبیر نمونه کشوری توسط وزارت آموزش و پرورش (1386)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مهرداد هوشمند
مهرداد هوشمند

تآلیفات و ترجمه :

فرهنگ جامعه شناسی (1389)

فرهنگ علوم اجتماعی(1384)

جامعه شناسی تعامل انسان ها (1388)

راهنمای زبان تخصصی متون علوم اجتماعی 1(1385)

راهنمای زبان تخصصی متون علوم اجتماعی 2(1385)

مبانی جامعه شناسی

 

عناوین و جوایز :

دبیر نمونه استانی در آموزش و پرورش (1378)

پژوهشگر برگزیده استان توسط دانشگاه بوعلی سینا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان (1381)

دبیر نمونه کشوری توسط وزارت آموزش و پرورش (1386)