محمدجعفر سلگی

محمدجعفر

سلگی

۲۲ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر

عناوین و جوایز :

ریاست یک دوره انجمن ادبی سرای سخن شهرستان نهاوند در سال 88

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محمدجعفر سلگی
محمدجعفر سلگی

عناوین و جوایز :

ریاست یک دوره انجمن ادبی سرای سخن شهرستان نهاوند در سال 88