مجید شهبازی

مجید

شهبازی

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر

تألیفات :

مجموعه اشعار به نام طلوعی در غروب 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مجید شهبازی
مجید شهبازی

تألیفات :

مجموعه اشعار به نام طلوعی در غروب