معصومه بحیرائی

معصومه

بحیرائی

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نویسندگی

تألیفات :

الهامات حافظ از آیات و روایات

نقش و جایگاه مسجد در قرآن و روایات

گذری بر مساجد نهاوند

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

معصومه بحیرائی
معصومه بحیرائی

تألیفات :

الهامات حافظ از آیات و روایات

نقش و جایگاه مسجد در قرآن و روایات

گذری بر مساجد نهاوند