مقدس عمرانی

مقدس

عمرانی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : خوشنویسی

عناوین و جوایز :

برگزاری 4 نمایشگاه اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مقدس عمرانی
مقدس عمرانی

عناوین و جوایز :

برگزاری 4 نمایشگاه اختصاصی