محبوبه کریمی

محبوبه

کریمی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی ،گرافیک،انیمیشن

عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول گرافیک استانی،سال 1379

کسب رتبه اول انیمیشن غرب کشور ،سال 1389

کسب رتبه دوم طراحی کشوری، سال 1379

کسب رتبه سوم نقاشی کشوری( بین المللی ) سال 1380

کسب رتبه چهارم نقاشی استانی ،سال 1380

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محبوبه کریمی
محبوبه کریمی

عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول گرافیک استانی،سال 1379

کسب رتبه اول انیمیشن غرب کشور ،سال 1389

کسب رتبه دوم طراحی کشوری، سال 1379

کسب رتبه سوم نقاشی کشوری( بین المللی ) سال 1380

کسب رتبه چهارم نقاشی استانی ،سال 1380