بریده روزنامه

۱۴ مرداد ۱۳۹۱

روزنامه همدان پیام

مدیرکل ارشاد در آغاز هفته خبرنگار در استان:مسئولان یک هفته حرف های خبرنگاران را بشنوند