اوقات شرعی به افق همدان

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۳۹ : ۵۵۰۶ : ۰۴ : ۲۰۱۲ : ۰۸ : ۲۲۱۸ : ۱۱ : ۵۱۱۸ : ۲۸ : ۴۴۲۳ : ۲۶ : ۱۷
چهارشنبه۲ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۰ : ۴۴۰۶ : ۰۵ : ۰۴۱۲ : ۰۸ : ۰۱۱۸ : ۱۰ : ۲۶۱۸ : ۲۷ : ۱۸۲۳ : ۲۵ : ۵۹
پنج شنبه۳ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۱ : ۳۲۰۶ : ۰۵ : ۴۸۱۲ : ۰۷ : ۴۰۱۸ : ۰۹ : ۰۰۱۸ : ۲۵ : ۵۲۲۳ : ۲۵ : ۴۰
جمعه۴ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۲ : ۲۱۰۶ : ۰۶ : ۳۲۱۲ : ۰۷ : ۲۰۱۸ : ۰۷ : ۳۴۱۸ : ۲۴ : ۲۷۲۳ : ۲۵ : ۲۱
شنبه۵ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۳ : ۰۹۰۶ : ۰۷ : ۱۷۱۲ : ۰۶ : ۵۹۱۸ : ۰۶ : ۰۹۱۸ : ۲۳ : ۰۱۲۳ : ۲۵ : ۰۳
یکشنبه۶ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۳ : ۵۷۰۶ : ۰۸ : ۰۱۱۲ : ۰۶ : ۳۹۱۸ : ۰۴ : ۴۴۱۸ : ۲۱ : ۳۷۲۳ : ۲۴ : ۴۴
دوشنبه۷ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۴ : ۴۵۰۶ : ۰۸ : ۴۶۱۲ : ۰۶ : ۱۹۱۸ : ۰۳ : ۱۹۱۸ : ۲۰ : ۱۲۲۳ : ۲۴ : ۲۶
سه شنبه۸ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۵ : ۳۳۰۶ : ۰۹ : ۳۱۱۲ : ۰۵ : ۵۹۱۸ : ۰۱ : ۵۵۱۸ : ۱۸ : ۴۸۲۳ : ۲۴ : ۰۸
چهارشنبه۹ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۶ : ۲۱۰۶ : ۱۰ : ۱۷۱۲ : ۰۵ : ۳۹۱۸ : ۰۰ : ۳۰۱۸ : ۱۷ : ۲۴۲۳ : ۲۳ : ۴۹
پنج شنبه۱۰ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۷ : ۰۸۰۶ : ۱۱ : ۰۲۱۲ : ۰۵ : ۲۰۱۷ : ۵۹ : ۰۷۱۸ : ۱۶ : ۰۰۲۳ : ۲۳ : ۳۱
جمعه۱۱ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۷ : ۵۶۰۶ : ۱۱ : ۴۸۱۲ : ۰۵ : ۰۱۱۷ : ۵۷ : ۴۳۱۸ : ۱۴ : ۳۷۲۳ : ۲۳ : ۱۳
شنبه۱۲ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۸ : ۴۳۰۶ : ۱۲ : ۳۴۱۲ : ۰۴ : ۴۳۱۷ : ۵۶ : ۲۰۱۸ : ۱۳ : ۱۴۲۳ : ۲۲ : ۵۵
یکشنبه۱۳ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۹ : ۳۰۰۶ : ۱۳ : ۲۰۱۲ : ۰۴ : ۲۴۱۷ : ۵۴ : ۵۷۱۸ : ۱۱ : ۵۲۲۳ : ۲۲ : ۳۷
دوشنبه۱۴ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۰ : ۱۷۰۶ : ۱۴ : ۰۷۱۲ : ۰۴ : ۰۷۱۷ : ۵۳ : ۳۵۱۸ : ۱۰ : ۳۱۲۳ : ۲۲ : ۱۹
سه شنبه۱۵ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۱ : ۰۴۰۶ : ۱۴ : ۵۴۱۲ : ۰۳ : ۴۹۱۷ : ۵۲ : ۱۳۱۸ : ۰۹ : ۱۰۲۳ : ۲۲ : ۰۲
چهارشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۱ : ۵۱۰۶ : ۱۵ : ۴۱۱۲ : ۰۳ : ۳۲۱۷ : ۵۰ : ۵۲۱۸ : ۰۷ : ۴۹۲۳ : ۲۱ : ۴۵
پنج شنبه۱۷ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۳۸۰۶ : ۱۶ : ۲۸۱۲ : ۰۳ : ۱۵۱۷ : ۴۹ : ۳۲۱۸ : ۰۶ : ۳۰۲۳ : ۲۱ : ۲۸
جمعه۱۸ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۳ : ۲۵۰۶ : ۱۷ : ۱۶۱۲ : ۰۲ : ۵۹۱۷ : ۴۸ : ۱۲۱۸ : ۰۵ : ۱۰۲۳ : ۲۱ : ۱۲
شنبه۱۹ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۱۲۰۶ : ۱۸ : ۰۴۱۲ : ۰۲ : ۴۳۱۷ : ۴۶ : ۵۲۱۸ : ۰۳ : ۵۲۲۳ : ۲۰ : ۵۵
یکشنبه۲۰ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۵۹۰۶ : ۱۸ : ۵۲۱۲ : ۰۲ : ۲۸۱۷ : ۴۵ : ۳۳۱۸ : ۰۲ : ۳۴۲۳ : ۲۰ : ۳۹
دوشنبه۲۱ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۵ : ۴۶۰۶ : ۱۹ : ۴۱۱۲ : ۰۲ : ۱۳۱۷ : ۴۴ : ۱۵۱۸ : ۰۱ : ۱۷۲۳ : ۲۰ : ۲۴
سه شنبه۲۲ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۶ : ۳۳۰۶ : ۲۰ : ۳۰۱۲ : ۰۱ : ۵۹۱۷ : ۴۲ : ۵۸۱۸ : ۰۰ : ۰۱۲۳ : ۲۰ : ۰۹
چهارشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۲۰۰۶ : ۲۱ : ۲۰۱۲ : ۰۱ : ۴۵۱۷ : ۴۱ : ۴۱۱۷ : ۵۸ : ۴۶۲۳ : ۱۹ : ۵۴
پنج شنبه۲۴ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۰۷۰۶ : ۲۲ : ۰۹۱۲ : ۰۱ : ۳۲۱۷ : ۴۰ : ۲۵۱۷ : ۵۷ : ۳۱۲۳ : ۱۹ : ۳۹
جمعه۲۵ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۵۴۰۶ : ۲۳ : ۰۰۱۲ : ۰۱ : ۲۰۱۷ : ۳۹ : ۱۰۱۷ : ۵۶ : ۱۷۲۳ : ۱۹ : ۲۵
شنبه۲۶ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۴۱۰۶ : ۲۳ : ۵۰۱۲ : ۰۱ : ۰۸۱۷ : ۳۷ : ۵۶۱۷ : ۵۵ : ۰۴۲۳ : ۱۹ : ۱۲
یکشنبه۲۷ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۲۸۰۶ : ۲۴ : ۴۱۱۲ : ۰۰ : ۵۶۱۷ : ۳۶ : ۴۳۱۷ : ۵۳ : ۵۲۲۳ : ۱۸ : ۵۹
دوشنبه۲۸ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۱۵۰۶ : ۲۵ : ۳۲۱۲ : ۰۰ : ۴۶۱۷ : ۳۵ : ۳۰۱۷ : ۵۲ : ۴۱۲۳ : ۱۸ : ۴۶
سه شنبه۲۹ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۰۳۰۶ : ۲۶ : ۲۴۱۲ : ۰۰ : ۳۵۱۷ : ۳۴ : ۱۸۱۷ : ۵۱ : ۳۱۲۳ : ۱۸ : ۳۴
چهارشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۵۰۰۶ : ۲۷ : ۱۶۱۲ : ۰۰ : ۲۶۱۷ : ۳۳ : ۰۸۱۷ : ۵۰ : ۲۲۲۳ : ۱۸ : ۲۳