اوقات شرعی به افق همدان

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
دوشنبه۱ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۴۹ : ۱۶۰۷ : ۱۹ : ۴۹۱۲ : ۱۴ : ۲۳۱۷ : ۰۸ : ۵۷۱۷ : ۲۷ : ۵۵۲۳ : ۲۹ : ۲۱
سه شنبه۲ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۴۹ : ۴۵۰۷ : ۲۰ : ۱۸۱۲ : ۱۴ : ۵۳۱۷ : ۰۹ : ۲۹۱۷ : ۲۸ : ۲۷۲۳ : ۲۹ : ۵۱
چهارشنبه۳ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۰ : ۱۳۰۷ : ۲۰ : ۴۵۱۲ : ۱۵ : ۲۳۱۷ : ۱۰ : ۰۲۱۷ : ۲۹ : ۰۰۲۳ : ۳۰ : ۲۰
پنج شنبه۴ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۰ : ۳۹۰۷ : ۲۱ : ۱۰۱۲ : ۱۵ : ۵۳۱۷ : ۱۰ : ۳۷۱۷ : ۲۹ : ۳۴۲۳ : ۳۰ : ۵۱
جمعه۵ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۱ : ۰۵۰۷ : ۲۱ : ۳۴۱۲ : ۱۶ : ۲۲۱۷ : ۱۱ : ۱۳۱۷ : ۳۰ : ۱۰۲۳ : ۳۱ : ۲۱
شنبه۶ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۱ : ۲۹۰۷ : ۲۱ : ۵۶۱۲ : ۱۶ : ۵۲۱۷ : ۱۱ : ۵۱۱۷ : ۳۰ : ۴۷۲۳ : ۳۱ : ۵۱
یکشنبه۷ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۱ : ۵۱۰۷ : ۲۲ : ۱۷۱۲ : ۱۷ : ۲۱۱۷ : ۱۲ : ۳۰۱۷ : ۳۱ : ۲۶۲۳ : ۳۲ : ۲۱
دوشنبه۸ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۲ : ۱۳۰۷ : ۲۲ : ۳۶۱۲ : ۱۷ : ۵۱۱۷ : ۱۳ : ۱۰۱۷ : ۳۲ : ۰۵۲۳ : ۳۲ : ۵۱
سه شنبه۹ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۲ : ۳۳۰۷ : ۲۲ : ۵۳۱۲ : ۱۸ : ۲۰۱۷ : ۱۳ : ۵۲۱۷ : ۳۲ : ۴۷۲۳ : ۳۳ : ۲۱
چهارشنبه۱۰ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۲ : ۵۱۰۷ : ۲۳ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۴۹۱۷ : ۱۴ : ۳۵۱۷ : ۳۳ : ۲۹۲۳ : ۳۳ : ۵۱
پنج شنبه۱۱ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۰۸۰۷ : ۲۳ : ۲۱۱۲ : ۱۹ : ۱۷۱۷ : ۱۵ : ۲۰۱۷ : ۳۴ : ۱۲۲۳ : ۳۴ : ۲۱
جمعه۱۲ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۲۳۰۷ : ۲۳ : ۳۳۱۲ : ۱۹ : ۴۵۱۷ : ۱۶ : ۰۵۱۷ : ۳۴ : ۵۷۲۳ : ۳۴ : ۵۱
شنبه۱۳ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۳۷۰۷ : ۲۳ : ۴۲۱۲ : ۲۰ : ۱۳۱۷ : ۱۶ : ۵۲۱۷ : ۳۵ : ۴۳۲۳ : ۳۵ : ۲۱
یکشنبه۱۴ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۵۰۰۷ : ۲۳ : ۵۰۱۲ : ۲۰ : ۴۱۱۷ : ۱۷ : ۴۰۱۷ : ۳۶ : ۲۹۲۳ : ۳۵ : ۵۰
دوشنبه۱۵ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۰۱۰۷ : ۲۳ : ۵۶۱۲ : ۲۱ : ۰۸۱۷ : ۱۸ : ۲۹۱۷ : ۳۷ : ۱۷۲۳ : ۳۶ : ۱۹
سه شنبه۱۶ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۱۰۰۷ : ۲۴ : ۰۰۱۲ : ۲۱ : ۳۵۱۷ : ۱۹ : ۱۹۱۷ : ۳۸ : ۰۶۲۳ : ۳۶ : ۴۸
چهارشنبه۱۷ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۱۷۰۷ : ۲۴ : ۰۲۱۲ : ۲۲ : ۰۱۱۷ : ۲۰ : ۱۰۱۷ : ۳۸ : ۵۵۲۳ : ۳۷ : ۱۶
پنج شنبه۱۸ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۲۳۰۷ : ۲۴ : ۰۲۱۲ : ۲۲ : ۲۷۱۷ : ۲۱ : ۰۲۱۷ : ۳۹ : ۴۵۲۳ : ۳۷ : ۴۵
جمعه۱۹ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۲۸۰۷ : ۲۴ : ۰۱۱۲ : ۲۲ : ۵۲۱۷ : ۲۱ : ۵۵۱۷ : ۴۰ : ۳۷۲۳ : ۳۸ : ۱۲
شنبه۲۰ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۳۰۰۷ : ۲۳ : ۵۷۱۲ : ۲۳ : ۱۷۱۷ : ۲۲ : ۴۸۱۷ : ۴۱ : ۲۹۲۳ : ۳۸ : ۳۹
یکشنبه۲۱ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۳۱۰۷ : ۲۳ : ۵۲۱۲ : ۲۳ : ۴۱۱۷ : ۲۳ : ۴۳۱۷ : ۴۲ : ۲۱۲۳ : ۳۹ : ۰۷
دوشنبه۲۲ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۳۱۰۷ : ۲۳ : ۴۴۱۲ : ۲۴ : ۰۴۱۷ : ۲۴ : ۳۸۱۷ : ۴۳ : ۱۵۲۳ : ۳۹ : ۳۳
سه شنبه۲۳ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۲۹۰۷ : ۲۳ : ۳۵۱۲ : ۲۴ : ۲۷۱۷ : ۲۵ : ۳۴۱۷ : ۴۴ : ۰۹۲۳ : ۳۹ : ۵۹
چهارشنبه۲۴ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۲۵۰۷ : ۲۳ : ۲۴۱۲ : ۲۴ : ۵۰۱۷ : ۲۶ : ۳۰۱۷ : ۴۵ : ۰۳۲۳ : ۴۰ : ۲۴
پنج شنبه۲۵ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۱۹۰۷ : ۲۳ : ۱۱۱۲ : ۲۵ : ۱۱۱۷ : ۲۷ : ۲۷۱۷ : ۴۵ : ۵۸۲۳ : ۴۰ : ۴۹
جمعه۲۶ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۱۱۰۷ : ۲۲ : ۵۶۱۲ : ۲۵ : ۳۲۱۷ : ۲۸ : ۲۵۱۷ : ۴۶ : ۵۴۲۳ : ۴۱ : ۱۳
شنبه۲۷ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۴ : ۰۲۰۷ : ۲۲ : ۳۹۱۲ : ۲۵ : ۵۳۱۷ : ۲۹ : ۲۳۱۷ : ۴۷ : ۵۰۲۳ : ۴۱ : ۳۷
یکشنبه۲۸ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۵۱۰۷ : ۲۲ : ۲۰۱۲ : ۲۶ : ۱۲۱۷ : ۳۰ : ۲۱۱۷ : ۴۸ : ۴۶۲۳ : ۴۲ : ۰۰
دوشنبه۲۹ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۳۹۰۷ : ۲۱ : ۵۹۱۲ : ۲۶ : ۳۱۱۷ : ۳۱ : ۲۰۱۷ : ۴۹ : ۴۳۲۳ : ۴۲ : ۲۲
سه شنبه۳۰ دی ۱۳۹۹۰۵ : ۵۳ : ۲۴۰۷ : ۲۱ : ۳۷۱۲ : ۲۶ : ۴۹۱۷ : ۳۲ : ۲۰۱۷ : ۵۰ : ۴۰۲۳ : ۴۲ : ۴۴