فهرست مدیران

احمدرضا احسانی

احمدرضا احسانی

مدیرکل
  • 32512112
داوود ابوترابی

داوود ابوترابی

معاون توسعه مدیریت و منابع
  • 32512114
  • 105
سید محمدرضا جوادی

سیدمحمدرضا جوادی

معاون امور هنری و سینمایی
  • 32660070
هادی شیرمحمدی

هادی شیرمحمدی

معاون فرهنگی و رسانه ای
  • 32512117
  • 172